pl

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin wpłaty zadatku, odwołania rezerwacji, zmiany terminu pobytu, opłaty za dzieci.

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na 14 dni przed przyjazdem przenosimy zadatek na rezerwację w innym terminie. Informujemy iż niezależnie od sytuacji nie ma możliwości zwrotu zadatku, istnieje tylko możliwość wykorzystania go w innym terminie( 365 dni od daty anulacji), sytuacja ta dotyczy również Lockdownu, zamknięcia obiektów noclegowych przez Rząd itp. W przypadku zamiany terminu pobytu nowy pobyt ustalany jest na minimum tyle nocy co w pierwotnej rezerwacji. Rezerwację można przełożyć tylko 1 raz. W okresie od 01.04 do 30.09 na każdy apartament lub pokój przysługuje miejsce parkingowe dla 1 samochodu, fizycznie nie mamy możliwości pomieścić więcej pojazdów. 
 2. Wykorzystanie zadatku w innym terminie może wiązać się z innymi cenami oraz zasadmi rezerwacji dla danego terminu  np. w wakacje i ferie minimum pobytu od weekendu do weekendu itd. 
 3. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed przyjazdem bez uzasadnionej przyczyny (lockdown, kwarantannta, izolacja lub inne udokumentowane wypadki losowe) wpłacony zadatek nie podlega wymianie na bon lub przeniesieniu na pobyt w innym terminie.
 4. W przypadku zakończenia pobytu wcześniej, niż w zarezerwowanym terminie, lub niewykorzystania części bądź całości pobytu Gość zobowiązany jest do opłacenia pobytu zgodnie z zarezerwowanym terminem.
 5. Chęć otrzymania faktury za pobyt musi zostać zgłoszona w momencie dokonywania rezerwacji, w przypadku nie zgłoszenie tego faktu nie będzie możliwości otrzymania faktury za pobyt.
 6. W celu otrzymania zniżki na dziecko Gość jest zobowiązany udokumentować wiek dziecka w przeciwnym razie będzie pobrana opłata jak za osobę dorosła. W przypadku dzieci do lat 3 brak udokumentowania wieku dziecka będzie skutkował opłatą jak za dziecko w przedziale 3-12 lat.
 7. Osoby niezameldowane w ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie, w przypadku udowodnienia przez obsługe wprowadzenia osób niezamledowanych do obiektu przez Gości zameldowanych w CEPRÓWKA osoba zamledowana uiści opłate w kwocie 200 zł za osobę dorosłą oraz 100 zł za dziecko które zostały bezprawnie wprowadzone na teren obiektu. 
 8. Korzystanie z atrakcji w obiekcie Ceprówka oraz Panocek jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przestrzeganiem wszystkich regulamniów w szczególności tych zawartych poniżej.

 

Regulamin pobytu w obiekcie

 1. Po przybyciu do Domu Wypoczynkowego "Ceprówka" prosimy o zgłoszenie się do obsługi ( biura, recepcji) w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00. Zmiany doby hotelowej - tj. zajęcie pokoju przez Gościa przed godziną 15.00 lub opuszczenie pokoju po zakończeniu pobytu (po godzinie 11.00) może nastąpić wyłącznie za zgodą właściciela. Możliwość wydłużenia pobytu uzależniona jest od aktualnego zapełnienia domu wypoczynkowego oraz stanu rezerwacji. Prośby rozpatrywane są po wcześniejszym zgłoszeniu do właściciela.
 3. Klucze do drzwi wejściowych, poszczególnych pokojów oraz narciarni przekazywane są Gościom w chwili zakwaterowania. W przypadku zagubienia któregokolwiek z kluczy, ze względów bezpieczeństwa, należy niezwłocznie zawiadomić o tym obsługę. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie kluczy wynosi 20 zł.
 4. Bawialnia wewnętrzna posiada własny regulamin dostępny bezpośrednio przed wejściem, w przypadku rażącego łamania regulaminu, obsługa może zabronić korzystania z bawialni dzieciom nie przestrzegającym regulaminu, co nie będzie skutkowało zwrotem jakiejkolwiek części opłaty za pobyt.
 5. W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00.
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie papierosów oraz tego typu produktów przez Gości może skutkować karą 500 zł lub wykwaterowaniem z obiektu.
 7. Ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami domowymi,warunkiem odbycia pobytu ze zwierzęciem jest wcześniejszy uzgodnienie tego faktu z obsługa oraz zaakceptowanie regulaminu pobytu ze zwierzętami, przesyłanego mailem na życzenie klienta.
 8. Dom Wypoczynkowy „Ceprówka” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
 9. Korzystając na terenie ośrodka z miejsc ogólnodostępnych, z szacunku dla pozostałych Gości i właścicieli, opuszczając je prosimy o pozostawienie należytego porządku.
 10. Osoby niezameldowane w ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie.
 11. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie skończył się okres, za który uiścił należną opłatę.
 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających. W razie stwierdzenia uszkodzonego sprzętu lub jakichkolwiek zniszczeń nie zgłoszonych na początku pobytu Gość jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z wymianą sprzętu lub naprawami.
 13. Zabrania się przestawiania oraz przesuwania mebli bez zgody obsługi.
 14. Pokoje nie są przystosowane do używania w nich urządzeń kuchennych typu płyty grzewcze, tostery, opiekacze itp. W związku z tym zabrania się używania tego typu urządzeń w obiekcie.
 15. Bezpłatny parking udostępniony Gościom jest niestrzeżony.
 16. Dom Wypoczynkowy „Ceprówka” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatery prywatne). W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich obsłudze, co umożliwi natychmiastową reakcję.
 17. Dom Wypoczynkowy „Ceprówka” ma obowiązek zapewnić:

- Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.

- Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.

- Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.

 1. W razie uszkodzonego, wadliwego sprzętu w pokojach po zgłoszeniu tego faktu na początku pobytu przez Gościa, obsługa Ceprówki jest zobowiązany wymienić sprzęt na sprawny lub dokonać naprawy.
 2. Regulamin wszystkich atrakcji zewnętrznych dostępny jest na zewnątrz obiektu pod altanką z grillem.
 3. W przypadku gdy dzieci wykorzystując zabawki typu autka, hulajnogi, zabawki plastikowe, maskotki, książeczki itd niezgodnie z przeznaczeniem, rodzic będzie zobowiązany do zakupu identycznej zabawki, natomiast uszkodzona przejdzie na jego własność.

 

Korzystanie przez dzieci z terenów rekreacyjnych jest jednoznaczne z akcpetacją poniższego regulaminu.

 Rodzic lub opiekun prawny bierze całkowitą odpowiedzialności za dziecko podczas korzystania
z atrakcji na placu zabaw w obiekcie ,,Panocek’ oraz oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych, akceptacji regulaminów obiektu i placu zabaw i zgodzie na wykorzystanie wizerunku.  

                                                                                                                                                                                                                                        Każdy rodzic/opiekun który udostępnia dziecku tereny rekreacyjne dostępne na terenie "Panocka" oświadcza iż:

 1. Wyraża zgodę na korzystanie przez moje dziecko z atrakcji w obiekcie turystycznym ,,Ceprówka’’ prowadzonym przez Firma Usługowa "Mini-Max" Małgorzata Wodzisławską NIP: 6251691542 oraz Panocek Piotr Wodzisławski NIP 6253448335
 2. Zapoznałam/em się i akceptuję treści regulaminów obowiązujących na terenie obiektu ,,Ceprówka’’ oraz "Panocek" które to regulaminy są znane również mojemu dziecku. Ponadto zobowiązuję się  jak i moje dziecko do bezwzględnego ich przestrzegania.
 3. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że obiekt,, Ceprówka’’ i "Panocek" nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą. 
 4. Korzystanie przez moje dziecko z atrakcji w/w obiektu odbywa się na moje wyłączne ryzyko jako rodzica/opiekuna. Jestem świadomy/a, że jako rodzic/opiekun w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadam za wszelkie szkody przez nie spowodowane. 
 5. Oświadczam, że jest mi znany stan techniczny wszystkich dostępnych atrakcji oraz nie zgłaszam do nich żadnych zastrzeżeń oraz jestem świadoma/y, że urządzenia zabawki takie jak np. domki dla dzieci, piaskownica itp. zostały wykonane metodą gospodarczą i nie posiadają atestów bezpieczeństwa takich jak chociażby norma PN-EN 14960-1:2019-07, dotycząca wymogów bezpieczeństwa i metody badań w zakresie urządzeń dmuchanych.
 6. W/w dziecko/dzieci nie ma/ją żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania
  z wszelkich atrakcji oferowanych w obiekcie ,,Ceprówka’’ oraz "Panocek" Jestem świadomy/a,
  że wyrażając zgodę na skorzystanie z atrakcji obiekcie ,,Ceprówka’’ istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu każdego sportu oraz zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie przez w/w dziecko regulaminu obiektu oraz zasad bezpieczeństwa grozi wypadkiem za który właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności. 
 7. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w imieniu swoim oraz mojego/ich dziecka/ci oraz poszczególnych spadkobierców, sukcesorów, małżonków, partnerów, wykonawców testamentu i najbliższych krewnych, na zawsze zrzekam się roszczeń, zwalniam z odpowiedzialności i zobowiązuję
  się do niedochodzenia roszczeń wobec  właścicieli obiektu ,,Ceprówka’’ oraz "Panocek" w odniesieniu do wszelkich pozwów, roszczeń lub strat oraz wszelkich obrażeń, kalectw, śmierci lub straty czy obrażenia osób albo majątku, w związku z korzystaniem przez moje dziecko z dostępnych atrakcji, bez względu na to, czy wynikają one z zaniedbania lub umyślnego zachowania osoby zwolnionej z odpowiedzialności, czy z innych przyczyn. 
 8. W zamian za prawo korzystania z atrakcji,  osoba akceptująca niniejsze oświadczenie zwalnia z odpowiedzialności właścicieli obiektu ,,Ceprówka’’ oraz "Panocek" i zgadza się nie dochodzić odpowiedzialności żadnych obecnych ani przyszłych roszczeń związanych z korzystaniem z atrakcji przez niego oraz przez jego dziecko. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego zrzeczenia się roszczeń, zwolnienia z odpowiedzialności, zobowiązania do niedochodzenia roszczeń oraz pozwolenia do wykorzystania zdjęć, wizerunku, próbki głosy ("Zrzeczenia się roszczeń") zostanie uznane przez odpowiedni sąd za nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, to wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu zostają w pełni ważne
  (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo)
 9. 9. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub
  w związku z korzystaniem  z atrakcji  przeze mnie lub moje dziecko  będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości miejscowej. 
 10. Obsługa Panocka oraz Ceprówki w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania, przez dziecko regulaminu lub rażącego jego łamania może cofnąć zgodę na korzystanie przez dziecko z wszystkich dostępnych atrakcji poprzez odebranie opaski.

Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z niewyrażeniem zgody na korzystanie przez dziecko z atrakcji obiektu ,,Ceprówka’’. Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony, a jej odwołanie wymaga formy pisemnej z dostarczeniem jej osobiście do obiektu ,, Ceprówka’’ oraz "Panocek"

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym wskazuje się, że administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych oraz wizerunku jest Firma Usługowa "Mini-Max" Małgorzata Wodzisławską NIP: 6251691542 . Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie
z usług przez obiekt ,,Ceprówka’’ której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa z administratorem, która wchodzi w życie z chwilą przekazania danych osobowych lub wejścia na obiekt i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy nie jest możliwa. Dane osobowe przechowywane są do przedawnienia lub terminu wynikającego z ustawy o rachunkowości. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Firma Usługowa "Mini-Max" Małgorzata Wodzisławską NIP: 6251691542. Moje dane osobowe oraz dane dziecka wykorzystywane będą w celu weryfikacji wieku i prawidłowości udzielonej zgody
korzystanie z atrakcji w obiekcie ,,Ceprówka’’. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez ww. administratora moich danych osobowych (w tym adres e-mail oraz nr telefonu) do celów marketingowych związanych z działalnością, takich jak przesyłanie newsletterów, akcji promocyjnych oraz informacji o odbywających się w obiekcie ,,Ceprówka’’ wydarzeniach. W każdym momencie mogę cofnąć zgodę.

Klauzula RODO

Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231) Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60, 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 11145 ze zm.). Przetwarzanie danych osobowych  w świetle RODO odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s.2), zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Właściciele obiektu ,,Ceprówka’’ mają w pełni uzasadniony interes by promować swój obiekt, w tym poprzez relacje filmowe i fotograficzne z pobytu gości. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku, w tym podobizny głosu, fotografii, imienia i nazwiska) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a zgoda wyrażona może być cofnięta w każdej chwili. Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć lub/i filmów z moim udziałem  i mojego dziecka oraz ich publikację na stronie ceprowka.com, jego odpowiednikach w social mediach takich jak np. facebook.com oraz portalach służących do rezerwacji pobytu w obiekcie np. booking.com. Art. 4 pkt 11 rozporządzenia 2016/679 definiuje pojęcie zgody osoby, której dane dotyczą
i oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W definicji z art. 4 pkt 11 wyróżnić można następujące kumulatywne relewantne elementy okazania woli (zgody): dobrowolność, konkretność, świadomość, jednoznaczność. Zgoda musi być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma np.: formę pisemnego, elektronicznego lub ustnego oświadczenia. Jestem jednocześnie świadomy, iż zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie maila na adres: piotr.wodzislawski@gmail.com z dopiskiem w temacie „cofnięcie zgody + data wydarzenia” ze wskazaniem opublikowanych zdjęć.